Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden
Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Maak uitsluitend gebruik van deze website als u akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door HT Medical BV. Wij behouden ons het recht voor de website te staken of (gedeeltelijke) wijzigingen aan te brengen in de website of in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wij maken u erop attent dat wij die wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen doorvoeren. Wij moeten u derhalve vragen om, de volgende keer dat u deze website bezoekt, de voorwaarden nogmaals door te lezen en attent te zijn op eventuele wijzigingen die daarin zijn aangebracht.

Overdracht van gebruik en voordeel
De rechten op alle gegevens, documenten en illustraties die op deze website worden gepubliceerd, berusten uitsluitend bij HT Medical BV. Elke toestemming voor gebruik ervan wordt verleend op voorwaarde dat de desbetreffende auteursrechtvermelding op alle kopieën wordt vertoond, dat die gegevens uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, niet commercieel worden geëxploiteerd, op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat alle illustraties die aan de website worden ontleend uitsluitend worden gebruikt in samenhang met de bijbehorende tekst.

Handelsmerken
Alle genoemde merknamen op deze website zijn geregistreerde handelsmerken van HT Medical BV, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of joint-venturepartners, mits anders aangegeven. Onbevoegd gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt inbreuk op auteursrechten, merkenrechten en/of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid
HT Medical BV heeft de gedetailleerde informatie die op deze website wordt verstrekt naar beste weten en overtuiging samengesteld uit interne en externe bronnen, waarbij steeds aan de eisen van professionele zorgvuldigheid is voldaan. Wij streven ernaar deze informatie voortdurend uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website is primair bedoeld voor de presentatie van producten en diensten. Er wordt echter geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring gegeven voor wat betreft de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Wij willen u er op attenderen dat de informatie op deze website mogelijk niet langer actueel is. Daarom adviseren wij u om informatie die u van deze website verkrijgt, in welke vorm dan ook, te controleren voordat u deze gebruikt. Mocht u advies of instructie nodig hebben met betrekking tot onze producten of diensten, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op. Gebruikers van deze website bevestigen dat hun toegang tot de website en de inhoud ervan op eigen risico is. Noch HT Medical BV, noch derden die zijn betrokken bij het schrijven, de productie of het in de lucht houden van deze website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit het al dan niet verkrijgen van toegang tot, of het al dan niet gebruiken van, deze website of als gevolg van het feit dat u hebt vertrouwd op informatie die op deze website wordt verstrekt.

Websites van derde verkopers/links
Deze website bevat mogelijk links/verwijzingen naar websites van derden. Het verstrekken van die links door HT Medical BV betekent niet dat zij de inhoud daarvan goedkeurt. Evenmin aanvaardt HT Medical BV enige verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van die websites of enige aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van die inhoud, in welke vorm dan ook. Links naar websites van derden worden uitsluitend gemakshalve verstrekt aan gebruikers van de website. Het verkrijgen van toegang tot die websites door gebruikers geschiedt op eigen risico.

Details die u zelf heeft verstrekt
De gebruiker van deze website is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van details die hij/zij aan HT Medical BV zendt, en dient ervoor te zorgen dat eventuele rechten van derden op die details niet worden geschonden. De gebruiker verleent HT Medical BV toestemming om dergelijke details op te slaan en te gebruiken in het kader van statische analyse of voor enig ander gespecificeerd zakelijk doel, tenzij die informatie persoonsgegevens betreft die meer zijn dan louter stamgegevens of gebruiksgegevens. HT Medical BV is met name gerechtigd om gebruik te maken van de inhoud van die berichten, inclusief de daarin vervatte ideeën, uitvindingen, blueprints, technieken en expertise, voor allerlei doeleinden, zoals de ontwikkeling, productie en/of verhandeling van producten of diensten en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en beschikbaar te stellen aan derden.